مسترضع

(مُ تَ ض) [ ع. ] (اِفا.) شیرخوار.

اسکرول به بالا