مستریح

(مُ تَ) [ ع. ] (اِفا.) طالب استراحت.

اسکرول به بالا