مستشفی

(مُ تَ فا) [ ع. ] (اِ.) بیمارستان، شفاخانه.

اسکرول به بالا