مستطاب

(مُ تَ) [ ع. ] (اِمف.) خوش و نیکو، پسندیده.

اسکرول به بالا