مستعار

(مُ تَ) [ ع. ] (اِمف.) به عاریت گرفته شده.

اسکرول به بالا