مستعین

(مُ تَ) [ ع. ] (اِفا.) یاری خواهنده.

اسکرول به بالا