مستغفر

(مُ تَ فِ) [ ع. ] (اِفا.) آمرزش خواه.

اسکرول به بالا