مستغنی

(مُ تَ) [ ع. ] (اِفا.) بی نیاز.

اسکرول به بالا