مستفاد

(مُ تَ) [ ع. ] (اِمف.) استفاده شده، گرفته شده.

اسکرول به بالا