مستفیض

(مُ تَ) [ ع. ] (اِفا.) کسی که طلب فیض کند.

اسکرول به بالا