مستقصی

(مُ تَ) [ ع. ] (اِفا.) تفحص و تحقیق کننده.

اسکرول به بالا