مستقیم شدن

(~. شُ) [ ع – فا. ] استوار شدن، سامان یافتن.

اسکرول به بالا