مستقیم

(مُ تَ) [ ع. ] (اِفا.) راست، معتدل.

اسکرول به بالا