مستنجد

(مُ تَ جِ) [ ع. ] (اِفا.)۱ – یاری خواهنده.
۲- دلیر و توانا.

اسکرول به بالا