مستنصر

(مُ تَ ص) [ ع. ] (اِفا.) یاری – خواهنده.

اسکرول به بالا