مستنطق

(مُ تَ طِ) [ ع. ] (اِفا.) بازپرس، بازجو.

اسکرول به بالا