مستوی

(مُ تَ) [ ع. ] (اِفا.) برابر، هموار.

اسکرول به بالا