مستی

(مُ) (حامص.) گله کردن، شکایت کردن.

اسکرول به بالا