مسح

(مَ) [ ع. ] (مص م.)
۱- پاک کردن.۲ – کشیدن دست تر به فرق سر و روی پاها هنگام وضو گرفتن.

اسکرول به بالا