مسخر شدن

(~. شُ دَ) [ ع – فا. ] (مص ل.) مغلوب شدن.

اسکرول به بالا