مسخوط

(مَ) [ ع. ] (اِمف.) ناخوش، منفور، مکروه.

اسکرول به بالا