مسرع

(مُ رِ) [ ع. ] (اِفا.) شتاب کننده.

اسکرول به بالا