مسرف

(مُ رِ) [ ع. ] (اِفا.) اسراف کننده، ولخرج.

اسکرول به بالا