مسری

(مُ) [ ع. ] (اِفا.) سرایت کننده.

اسکرول به بالا