مسطور

(مَ) [ ع. ] (اِمف.) نوشته شده.

اسکرول به بالا