مسعر

(مُ عَ) [ ع. ] (اِمف.) قیمت کرده شده.

اسکرول به بالا