مسعود

(مَ) [ ع. ] (اِمف.) نیکبخت، خجسته، فرخنده.

اسکرول به بالا