مسلم شدن

(مُ سَ لَّ. شُ دَ) [ ع – فا. ] (مص ل.)
۱- قطعی شدن، ثابت شدن.
۲- مقرر شدن، مختص.

اسکرول به بالا