مسمغان

(مَ مُ یا مَ) [ معر. ] بزرگ مغان، موبد موبدان.

اسکرول به بالا