مسمی

(مُ سَ م ما) [ ع. ] (اِمف.) نامیده شده.

اسکرول به بالا