مسکر

(مُ کِ) [ ع. ] (اِفا.) مستی آور.

اسکرول به بالا