مسکوت

(مَ) [ ع. ] (اِمف.) ساکت شده، خاموش شده.

اسکرول به بالا