مس مس

(مِ مِ) (ق.) (عا.) آهستگی، کُندی.

اسکرول به بالا