مشاغل

(مِ غِ) [ ع. ] (اِ.) جِ مشغله ؛ کارها.

اسکرول به بالا