مشاور

(مُ وِ) [ ع. ] (اِفا.) مشورت کننده، طرف شور.

اسکرول به بالا