مشبع

(مُ بِ) [ ع. ] (اِفا.) سیر کننده.

اسکرول به بالا