مشبع

(مُ بَ) [ ع. ] (اِمف.) سیر کرده شده، اشباع شده.

اسکرول به بالا