مشتبه شدن

(~. شُ دَ) [ ع – فا. ] (مص ل.) در شک افتادن، به اشتباه افتادن.

اسکرول به بالا