مشتبه کردن

(~. کَ دَ) (مص م.) در شک و شبهه انداختن.

اسکرول به بالا