مشتغل

(مُ تَ غِ) [ ع. ] (اِفا.) دارای کار و شغل.

اسکرول به بالا