مشتهر

(مُ تَ هِ) [ ع. ] (اِفا.) شهرت دهنده.

اسکرول به بالا