مشروب شدن

(~. شُ دَ) [ ع – فا. ] (مص ل.) آبیاری شدن.

اسکرول به بالا