مشروطیت

(مَ یَّ) [ ازع. ] (مص جع.)۱ – مشروط بودن.
۲- حکومت مشروطه.

اسکرول به بالا