مشفق

(مُ فِ) [ ع. ] (اِفا.) مهربان، مهربانی کننده.

اسکرول به بالا