مشموم

(مَ) [ ع. ] (اِ مف.) بوییده شده.

اسکرول به بالا