مشکل

(مُ شَ کَّ) [ ع. ] (اِمف.)۱ – شکل – پذیرفته، صورت بسته.
۲- ترتیب شده، تشکیل شده.

اسکرول به بالا