مشی کردن

(مَ. کَ دَ) [ ع – فا. ] (مص ل.) راه رفتن.

اسکرول به بالا