مصاحب

(مُ حِ) [ ع. ] (اِفا.) هم صحبت، هم نشین.

اسکرول به بالا