مصادف

(مُ دِ) [ ع. ] (اِفا.) برخورد کننده، روبرو شونده.

اسکرول به بالا