مصادیق

(مَ) [ ع. ] (اِ.) جِ مصداق.

اسکرول به بالا